Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Matričný úrad

UZAVRETIE MANŽELSTVA

 • žiadosť o uzavretie manželstva dostanete priamo na matričnom úrade – potrebné doklady nájdete v priložených súboroch 

 

Civilný sobáš

 • sobášny deň je sobota v čase od  14.00 – 17.00 hod.  Sobášna miestnosť sa nachádza v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Poľnohospodárska 27B (tzv. „221-tka“) 
 • manželstvo uzavreté mimo určený sobášny deň  a určenú dobu – poplatok 20,00 €
 • manželstvo uzavreté mimo sobášnej miestnosti – poplatok 70,00 €
 • potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine 

 

Sadzobník správnych poplatkov v €

uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 200,00
nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 2,00
vydanie výpisu z matrík (rodný, sobášny, úmrtný list) 5,00
povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než miestne príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20,00
uzavretie manželstva bez trvalého pobytu v našej MČ medzi štátnymi občanmi SR 20,00
povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,00
povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,00
uzavretie manželstva v MČ medzi štátnym občanom SR a cudzincom 70,00
uzavretie manželstva medzi cudzincami (vratane cirkevneho) 200,00
potvrdenie z matriky pri uzavretí manželstva v cudzine 5,00
zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine 10,00

 

Zákon o správnych poplatkoch 145/1995 Z.z. v z.n.p.

Príspevok snúbencov pri uzavretí manželstva mimo na úhradu nákladov za služby spojené s výkonom obradu mimo určenej sobášnej siene 150,00 Eur.

Uznesenie MZ MČ Bratislava-Vrakuňa č. 377/XXi/2021 zo dňa 21.09.2021

 

 

 

 

URČENIE OTCOVSTVA

vykonávajú obidvaja rodičia na ktoromkoľvek matričnom úrade pred narodením dieťaťa alebo po narodení dieťaťa na základe dokladov:

 • platné doklady totožnosti rodičov dieťaťa
 • ak je  matka rozvedená –  právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
 • ak je matka vdova –  úmrtný list manžela.

DUPLIKÁTY matričných dokladov (rodného, sobášneho, úmrtného listu) vydávame, ak narodenie, sobáš alebo úmrtie nastalo na území Slovenskej republiky.

poplatok 5,00 €

 

 

 

ZMENA MENA A PRIEZVISKA

Úkon vykonávame, ak narodenie alebo uzavretie manželstva nastalo v mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.

1. Zmena mena

 • cudzojazyčného na slovenský ekvivalent a naopak
 • mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
 • mena z dôvodu zmeny pohlavia

2. Zmena priezviska

 • po rozvode manželstva tzv. späťvzatie priezviska
 • po nadobudnutí plnoletosti spočívajúca v používaní len jedného z dvoch alebo viac priezvisk
 • spočívajúca v zápise ženského priezviska v súlade so slovenským pravopisom alebo s pravopisom jazyka národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu
 • dieťa po jeho právoplatnom osvojení
 • z dôvodu zmeny pohlavia
 • maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, na priezvisko určené  pre ostatné deti jeho matky a jej manžela

Zmeny mena a priezviska v iných prípadoch vykonáva okresný úrad príslušný podľa trvalého pobytu dotknutého občana Slovenskej republiky.

 

 

ZÁPIS DO OSOBITNEJ MATRIKY

Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine u občanov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava–Vrakuňa. K zápisu  do osobitnej matriky MV SR sú potrebné predložiť

 • originál alebo notárom osvedčenú fotokópiu matričného dokladu vystaveného v cudzine (rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu) opatrenú príslušnými overeniami (Apostille alebo superlegalizácia).
 • cudzojazyčné listiny (rodný, sobášny alebo úmrtný list) úradne preložené do slovenského jazyka slovenským súdnym prekladateľom  http://wwwold.justice.sk/wfn.aspx?pg=l30&htm=l5/l523.htm
 • platné doklady totožnosti
  rozvedený občan SR – právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
 • ovdovelý občan SR – úmrtný list
 • sobášny list rodičov pri zápise narodenia detí narodených v manželstve
  Z dôvodu individuálneho posudzovania jednotlivých prípadov pri zápise matričnej udalosti do osobitnej matriky MV SR, Vám odporúčame kontaktovať pracovníčky Matričného úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

Správny poplatok za spísanie žiadosti a prevzatie dokladov je  10,00 €.

 

 

 

ÚMRTIE

 • úmrtie, ktoré nastalo v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. K vybaveniu úmrtného listu treba doložiť: List o prehliadke mŕtveho (vystaví obhliadajúci lekár) v  3 vyhotoveniach, občiansky preukaz zomrelého a doklad totožnosti vybavovateľa pohrebu.
 • v prípade, ak ide o úmrtie štátneho občana cudzieho štátu, spolu s dokladmi od lekára je potrebné priniesť i pas, prípadne povolenie k pobytu pre cudzinca.

 

 

 

OSVEDČOVANIE PODPISOV A FOTOKÓPIÍ LISTÍN

 

Osvedčenie podpisu:

Žiadateľ predloží platný doklad totožnosti a listinu, na ktorej sa má osvedčiť podpis.

Poplatok za 1 podpis je 2,00 €.

 

Osvedčenie kópie alebo odpisu listiny:

Žiadateľ predloží platný doklad totožnosti a originál listiny, na základe ktorej má byť kópia osvedčená  a kópiu listiny, ktorá má byť osvedčená.

Poplatok za 1 stranu listiny 2,00 €.

Poplatok za 1 stranu listiny v českom jazyku 3,00 €.

 

 

Obec vykonáva podľa uznesenia č. 211/XIV/2016 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa:

 • osvedčovanie podpisu/-ov na zviazanej listine vo výške 3,- € za každý osvedčovaný popis na tejto listine,
 • osvedčovanie podpisu/-ov mimo úradných dní alebo pred skončením pracovnej doby, v prípade overenia viac ako 10 podpisov vo výške 3,- € za každý osvedčovaný popis na tejto listine,
 • osvedčovanie podpisu/-ov mimo úradnej miestnosti vo výške 3,- € za každý osvedčovaný podpis na tejto listine.

 

NEVYKONÁVAME osvedčovanie : 

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány
 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

 

 

VZORY TLAČÍV - dostupné v priložených súboroch 

 

 

POTVRDENIE O ŽITÍ do cudziny

vystavujeme občanovi Slovenskej republiky s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
cestne vyhlasenie Veľkosť: 30 kB Formát: rtf Dátum: 30.8.2022
splnomocnenie Veľkosť: 30.9 kB Formát: rtf Dátum: 30.8.2022
zapis o narodeni Veľkosť: 46.6 kB Formát: rtf Dátum: 30.8.2022
zapis o umrti Veľkosť: 34.5 kB Formát: rtf Dátum: 30.8.2022
zapis o uzavreti manzelstva Veľkosť: 50 kB Formát: rtf Dátum: 30.8.2022
potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine Veľkosť: 135.9 kB Formát: pdf Dátum: 30.8.2022
Civilný sobáš - potrebne doklady Veľkosť: 366.6 kB Formát: pdf Dátum: 30.8.2022